Dozvole za građenje i uporabu

Gradnja

ISHOĐENJE DOZVOLA – POSTUPAK (samo za informativne svrhe):

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakonom o prostornom uređenju (NN NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) uređuje se projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina te provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi.

E-DOZVOLA

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je sustav ‘eDozvola’ kojim se omogućava da se sve dozvole za gradnju i uporabu građevina izdaju elektroničkim putem.

NAMJENA PARCELE

Provjera da li je i kakva je gradnja odnosno rekonstrukcija dopuštena se može napraviti u relevantnom prostornom planu. Prostorne planove možete pogledati u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

LOKACIJSKA INFORMACIJA

Informacija u pisanom obliku o namjeni prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu može se dobiti od nadležnog ureda za prostorno planiranje i gradnju ili putem sustava eDozvola u obliku lokacijske informacije.

DOKAZ PRAVNOG INTERESA

Ukoliko je prema dokumentu prostornog uređenja moguća željena gradnja/rekonstrukcija, potrebno je pribaviti dokaz o pravnom interesu za gradnju. Dokaz pravnog interesa mogu biti sljedeći dokumenti:
– izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi,
– predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja,
– odluka nadležnog tijela na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja,
– ugovor o ortaštvu sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje,
– pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine, te suglasnost Republike Hrvatske, tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom, za nekretnine kojima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine upravlja temeljem članka 71. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18),
– pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projekt predstavlja skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

LOKACIJSKA DOZVOLA

Lokacijska dozvola izdaje se iznimno za niže navedene zahvate u prostoru:
– eksploatacijsko polje, osim za eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama,
– rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe u skladu s prostornim planom na eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika,
– određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina,
– zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem,
– etapno i/ili fazno građenje građevine,
– složeni zahvat u prostoru,
– građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja i
– građenje građevina ako to stranka zatraži.

Izdavanje lokacijske dozvole pokreće se na zahtjev zainteresirane stranke uz koji se prilažu:
– idejni projekt u elektroničkom obliku,
– ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta,
– rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i
– rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš ako to rješenje sadrži mjere zaštite okoliša i/ili program praćenja stanja okoliša,
– potvrda o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima.

Idejni projekt – Ukoliko se radi o zgradi/građevini za koju je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, potrebno je pristupiti izradi idejnog projekta. Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata struka koje, ovisno o vrsti zahvata u prostoru, sudjeluju u projektiranju. Idejni projekt izrađuju projektanti odnosno ovlaštene fizičke osobe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi se nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje ili putem sustava eDozvola.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Da bi se pristupilo gradnji/rekonstrukciji objekta potrebna je građevinska dozvola. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor, a potrebno ga je uputiti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se planira gradnja odnosno rekonstrukcija građevine. Zahtjev se može podnositi i u elektroničkom obliku putem sustava eDozvola.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola prilažu se:
– glavni projekt u elektroničkom obliku,
– ispis glavnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata,
– Iskaznicu energetskih svojstava zgrade u elektroničkom obliku, potpisanu elektroničkim potpisom,
– ispis Iskaznice energetskih svojstava zgrade ovjerene od projektanata i glavnog projektanta ako je u njezinoj izradi sudjelovalo više projektanata,
– pisano izvješće o kontroli glavnog projekta (ako je kontrola propisana),
– potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta (ako je projekt izrađen prema stranim propisima),
– dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole,
– dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom), ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor,
– dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji.

Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole.

Važenje građevinske dozvole produžuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.

PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA, ISKOLČENJE I OZNAČAVANJE GRADILIŠTA

Početak ili nastavak građenja mora se pisano prijaviti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje najkasnije u roku od osam dana prije početka ili nastavka građenja. Prijavu početka građenja moguće je izvršiti i putem sustava eDozvola. Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine i ograditi i označiti pločom gradilište.

ROK ZA DOVRŠENJE ZGRADE

Zakon o gradnji propisuje da zgrada mora, u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice, biti dovršena u roku od:
– deset godina (zgrade 1. skupine – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja),
– sedam godina (zgrade 2.a i 2.b skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti), tj.
-pet godina (zgrade 3.a i 3.b skupine – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti, zgrade stambene namjene čija građevinska površina ne prelazi 400 m2 i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska površina ne prelazi 600 m2).

ENERGETSKI CERTIFIKAT

Prije izdavanja uporabne dozvole investitor odnosno vlasnik zgrade je dužan ishoditi energetski certifikat zgrade, osim ako Zakonom o gradnji nije propisano drukčije.

UPORABNA DOZVOLA

Izgrađenu odnosno rekonstruiranu građevinu možete početi koristiti, staviti u pogon te se za nju može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, tek nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva ili putem sustava eDozvola.

Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole prilažu se:
– fotokopija građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta,
– podaci o sudionicima u gradnji,
– pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine,
– završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine,
– izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru u skladu s građevinskom dozvolom odnosno glavnim projektom,
– geodetska snimka izvedenog stanja građevine ili geodetski elaborat i ili drugi akt određen posebnim propisima na temelju kojega se u katastru, odnosno katastru infrastrukture i zemljišnoj knjizi evidentiraju zgrade, druge građevine, odnosno način korištenja zemljišta s podacima o lomnim točkama građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u GML formatu u elektroničkom obliku,
– dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se radi o građevini za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica, osim za izdavanje privremene uporabne dozvole,
– energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.

TEHNIČKI PREGLED

Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo dužno je u roku od trideset, odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine. Tehnički pregled obavlja se u svrhu utvrđivanja izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta.

Za više informacija, molimo kontaktirajte Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb
Telefon: 01/3782 444

www.mgipu.gov.hr