travanj 1, 2020

JAVNI POZIV 3/19 – PROJEKT PRUKLJAN, K.O. SKRADIN

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/40, URBROJ: 50301-26/23-20-3 od 19. ožujka 2020., Ministarstvo državne imovine objavljuje

JAVNI POZIV br. 3/19

za podnošenje ponuda za kupnju zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Skradin, ponuda za osnivanje prava građenja na zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske k.o. Skradin i ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru k.o. Skradin u svrhu realizacije izgradnje Projekta Prukljan izgradnjom ugostiteljsko–turističke zone Prukljan s dvije plaže i lukom posebne namjene – lukom  nautičkog turizma–privezište i izgradnjom golf igrališta  Prukljan sa zgradama za turistički smještaj (turističke vile) u Gradu Skradinu u Šibensko kninskoj županiji.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Kupoprodaja dijela k.č.br. 3216/1, na kojem dijelu, ukupne okvirne površine 30 ha, planske namjene T1,T2, će se temeljem prostornog plana ili akata za provedbu prostornih planova, formirati građevna čestica za izgradnju ugostiteljsko-turističke zone Prukljan, maksimalnog kapaciteta 1500 ležajeva.

Koncesija na pomorskom dobru, na dijelu k.č. br. 3216/5, u svrhu gospodarskog korištenja dvije plaže i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – privezište u obuhvatu ugostiteljsko-turističke zone Prukljan, ukupne površine koncesioniranog područja od 51.376 m².

Osnivanje prava građenja na dijelovima k.č. br. 3216/1, k.č. br. 3181/1, k.č.br. 3215/37, k.č.br. 3296/1 i k.č.br. 3224/83, na kojim dijelovima, ukupne površine 136 ha planske namjene Rgt (golf igralište s turističkim smještajem), će se temeljem akta za provedbu prostornog plana odrediti obuhvat zahvata u prostoru za izgradnju golf igrališta  Prukljan.

Kupoprodaja dijelova k.č.br.  3216/1, k.č. br. 3181/1, k.č.br. 3215/37, k.č.br. 3296/1 i k.č.br. 3224/83 u obuhvatu Rgt zone. Na dijelovima navedenih katastarskih čestica, na ukupnoj površini zemljišta od 24 ha u obuhvatu golf igrališta formirat će se građevne čestice za izgradnju zgrada za turistički smještaj (turističke vile).

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 1. srpnja 2020. do 12:00 sati.